top of page

Privatumo politika

Šis puslapis informuoja apie taikomą privatumo politiką, susijusią su asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, kai naudojatės įmonės paslaugomis: interneto svetainėmis, mobiliosiomis programėlėmis, komunikuojate socialinių tinklų pagalba, skambinate, siunčiate mums laiškus, užklausas.


Duomenų subjektas  arba klientas– fizinis asmuo, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.
Paslauga – VšĮ „Nacionalinis pagalbos centras“ specialios įrangos pagalba teikiama  nuotolinė susisiekimo paslauga skirta senyvo amžiaus, ligonių ir neįgaliųjų asmenų nuotolinei priežiūrai.
Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta.
Naudojimo duomenys – tai duomenys, surinkti automatiškai, naudojantis svetaine  ar paslaugomis (pvz.: naršymo trukmė)
Slapukai – tai maži failai, kuriuos siunčia ir duomenų subjekto kompiuteryje išsaugo svetainės, kuriose jūs lankotės. Slapukai išsaugomi duomenų subjekto naršyklės failų kataloge.

Tikslas

Sutarčių sudarymas ir vykdymas; klientų priežiūros paslaugų teikimas; mobiliosios aplikacijos paslaugų teikimas; teksto, vaizdo pokalbių paslaugos; tiesioginės rinkodaros vykdymas; klientų identifikacija telefonu. 
Atkreipiame dėmesį, jog ši Politika nėra taikoma, kai naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis, todėl, jei naudojatės mūsų partnerių (trečiųjų šalių) teikiamomis paslaugomis, rekomenduojame susipažinti su trečiųjų šalių skelbiama privatumo politika.

 

Teisinis pagrindas

Perkant prekes ir/ar paslaugas, kuomet tarp jūsų ir VšĮ „Nacionalinis pagalbos centras“  yra sudaroma sutartis dėl prekių pirkimo ar konkrečių paslaugų teikimo, jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b. p., t. y. jūsų asmens duomenis privalome tvarkyti, siekiant įvykdyti su jumis sudarytą sutartį ir/ar tinkamai suteikti paslaugas. 
Sudarius sutartį dėl prekių/paslaugų teikimo su juridiniu asmeniu, jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. f p. (tvarkomi juridinio asmens įgalioto atstovo asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, kontaktiniai duomenys).
VšĮ „Nacionalinis pagalbos centras“ tvarko apskaitai ir/ar sutarčiai vykdyti būtinus dokumentus, taip pat ir asmens bei susijusius duomenis.  Šiuos duomenis VšĮ „Nacionalinis pagalbos centras“ tvarko teisinėmis prievolėmis, vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. c. p. pagal nurodyta tvarkymo teisėtumo sąlygą.

 

Asmens duomenys

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kontaktiniai duomenys, banko duomenys, asmens tapatybės dokumento duomenys ir/ar kiti sutarčiai sudaryti ir vykdyti reikalingi duomenys; duomenys apie prekę; pasirinktas paslaugas; sutikimai dėl tiesioginės rinkodaros; duomenys susiję mokėjimų, atsiskaitymų ir skolų informacija, susirašinėjimai ar kita su komunikacija susijusi informacija.

Asmens duomenų gavimas

Asmens duomenis gauname ir tvarkome:
1. Klientui perkant prekes ar užsakant paslaugas iš VšĮ „Nacionalinis pagalbos centras“. Duomenų subjektų asmens duomenys renkami tiek, kiek būtina prekių/paslaugų užsakymui, apmokėjimui ir pristatymui (toliau – Pirkimas) sėkmingai įvykdyti. 
2. VšĮ „Nacionalinis pagalbos centras“ tvarko duomenis, kuriuos suvedate/surašote Jūs ar duomenis kuriuos Jūsų sutikimu gauname iš trečiųjų šalių, išimtinai su tikslu tinkamai ir kokybiškai teikti paslaugą. Duomenų subjektų asmens duomenys renkami tiek, kiek būtina Paslaugai teikti. 
3. Iš socialinių tinklų, kai socialiniame tinkle dalinatės savo profilio ir  kt. informacija. Duomenis tvarkome laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, kitų galiojančių teisės aktų.
4.  Su VšĮ „Nacionalinis pagalbos centras“ susisiekus telefonu, elektroniniu paštu, pateikiant užklausą interneto svetainėje. VšĮ „Nacionalinis pagalbos centras“ duomenų subjekto duomenis šiais atvejais tvarko siekdama administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugodama ir gindama savo teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis klientai įmonei pateikia sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas duomenų subjektų aktyviais veiksmais, t. y. sudarius sutartį ir/ar kreipimusi į įmonę.
VšĮ „Nacionalinis pagalbos centras“ turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus tvarkyti Jūsų asmens duomenis, bet tik tais atvejais, kai tvarkytojas teikia įmonei paslaugas, kurios yra būtinos tinkamam Paslaugos veikimui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė, duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, skambučio centro paslaugas teikianti įmonė, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, pašto ar siuntų pristatymo tarnyba, kuriems duomenų subjekto asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų pirkimo paslaugai teikti.
Klientas yra atsakingas už savo pateiktų asmens duomenų tikslumą. Pasikeitus asmens duomenims, Klientas turi nedelsiant informuoti VšĮ „Nacionalinis pagalbos centras“, tam, kad būtų tinkamai teikiamos Paslaugos, tvarkomi asmens duomenys.  Klientas pateikdamas savo asmens duomenis prisiima pilną atsakomybę už tokių duomenų teisingumą ir tokių duomenų pateikimo teisėtumą, todėl Klientas atsako už VšĮ „Nacionalinis pagalbos centras“ ir/ar trečiųjų šalių nuostolius, kylančius dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo. 

 

Asmens duomenų perdavimas

VšĮ „Nacionalinis pagalbos centras“ tvarkomus asmens duomenis, gali perduoti kitiems duomenų valdytojams, kurie asmens duomenis gali gauti pagal paslaugų teikimo sutartis ar pagal teisės aktuose nustatytų įpareigojimų įgyvendinimą, t.y. 1. duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas ir tvarko jūsų duomenis VšĮ „Nacionalinis pagalbos centras“ vardu ir interesais (pvz., skambučių centro  paslaugas,  auditoriams, konsultantams, skolų valdymo / išieškojimo paslaugų teikėjams ir pan.); 2. valdžios ir/ar teisėsaugos institucijoms, policijai teismams ir pan.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Asmens duomenų saugojimas vykdomas teisės aktuose nustatytais terminais. VšĮ „Nacionalinis pagalbos centras“  asmens duomenis (išskyrus srauto) tvarko 10 metų.
Srauto ir susijusius duomenis tvarko 6 mėnesius.
Minėti duomenys sunaikinami pasibaigus jų saugojimo terminui.

 

Tvarkomų asmens duomenų apsauga

VšĮ „Nacionalinis pagalbos centras“ taiko asmens duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, kurios užtikrina apsaugą ir riboja prieigą prie tokių duomenų. VšĮ „Nacionalinis pagalbos centras“ naudoja kompiuterinio tinklo apsaugą, atskirais atvejais šifruoja asmens duomenis, atlieka atsargines duomenų kopijas ir taiko kitas apsaugos priemones, kuriomis apsaugomi tvarkomi asmens duomenys. 
Prieiga prie asmens duomenų̨ gali būti suteikiama tik VšĮ „Nacionalinis pagalbos centras“ ir/ar partnerių įgaliotiems darbuotojams, kurie atlieka savo darbines funkcijas siekiant teikti paslaugas. Tokias prieigas turintys asmenys yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo ir teises aktuose numatytų saugumo reikalavimų.

 

Duomenų subjekto teisės 

Duomenų subjektas gali kreiptis į įmonę prašydamas įgyvendinti šias duomenų subjekto teises:
•teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
•teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis (netaikoma duomenų saugojimui);
•tais atvejais, kai duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą;
•teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys (netaikoma tais atvejais kai duomenys yra tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu ir tuo atveju jei teisės aktai nenumato kitaip)
•teisę reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai duomenų subjektui patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikė pats duomenų subjektas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu).
•teisę pateikti skundą įmonei arba priežiūros institucijai.
Asmuo norintis susipažinti su VšĮ „Nacionalinis pagalbos centras“ tvarkomais savo asmens duomenimis turi pateikti raštišką laisvos formos prašymą (prašymas turi būti aiškus ir suprantamas,  turi atitikti reikalavimus keliamus dėl tinkamo asmens identifikavimo). 
Klientas bet kuriuo metu gali atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis pvz., tiesioginės rinkodaros ar kitais tikslais. Toks sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo momento;
Norėdami įgyvendinti pirmiau nurodytas duomenų subjekto teises, kreipkitės į VšĮ „Nacionalinis pagalbos centras“  duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu: info@pagalboslinija.lt, ar atvykus į įmonės biurą adresu Konstitucijos pr. 26, Vilnius. 
Pateikiant prašymą elektroniniu būdu (el. paštu: info@pagalboslinija.lt), prašymas turi būti patvirtintas elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).
Gautas prašymas nagrinėjamas ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Prašymo nagrinėjimo laikotarpis gali būti pratęstas dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir papildomų prašymų skaičių. Apie termino pratęsimą būsite informuojami papildomai.  Prašoma informacija teikiama neatlygintinai, bet nustačius, kad prašymas (-ai) yra akivaizdžiai nepagrįstas (-i) ir/ar neproporcingas (-i), VšĮ „Nacionalinis pagalbos centras“ turi teisę reikalauti atlyginti administracines išlaidas ir/ar atsisakyti pateikto prašymo nagrinėjimo. 
Skundai dėl VšĮ „Nacionalinis pagalbos centras“ netinkamo asmens duomenų tvarkymo gali būti teikiami Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt)

Privatumo politikos pakeitimai

Siekdami pateikti Jums aktualią informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, mes galime periodiškai keisti šią Privatumo politiką. Atlikę pakeitimus, apie tai pranešime savo svetainėje. Aktualią Privatumo politikos redakciją visada rasite svetainėje https://pagalboslinija.lt/privatumo-politika/ 


Atnaujinta: 6/21/2024
 

bottom of page